KAD

NAUJASIS DARBO KODEKSAS

NEVIRSTŲ GALVOS SKAUSMU

Darbai, kuriuos turite atlikti iki įsigaliojant naujam

Darbo kodeksui

TURITE PADARYTI

Taikoma visoms įmonėms

NUSTATYTI VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ ĮMONĖJE

Papildomos pareigos ar lengvatos priklauso nuo vidutinio darbuotojų skaičiaus.

Daugiau kaip dvidešimt darbuotojų sukuria papildomas informavimo pareigas.

Iki 2017-07-01

PARENGTI INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO TVARKĄ

Darbuotojai turi būti supažindinti su interneto, el. pašto ir kitų technologijų naudojimu.

Iki 2017-07-01
Taikoma visoms įmonėms

PARENGTI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKĄ

Tikslas – informuoti darbuotoją, apie jo privatumą darbo vietoje.

Iki 2017-07-01
Taikoma visoms įmonėms

ATNAUJINTI DARBO TVARKOS TAISYKLES

Tikslas - darbo tvarkos taisyklių suderinimas su naujojo DK nuostatomis (ypatingai, kiek tai susiję su darbo laiku, darbo apmokėjimu).

Iki 2017-07-01
Taikoma visoms įmonėms
Taikoma visoms įmonėms

PERŽIŪRĖTI DARBO SUTARTIS

Pagal naująjį DK reikia numatyti darbovietę (konkrečią įmonės veiklos vietą, kurioje dirba darbuotojas, pvz., konkretus ofisas, logistikos centras, turintis savarankišką vietą, o ne tik darbdavio registruotos buveinės adresą) bei įtvirtinti kitas naujoves.

Iki 2017-07-01
Taikoma visoms įmonėms

PERSKAIČIUOTI  VISŲ DARBUOTOJŲ NEIŠNAUDOTAS ATOSTOGAS. 

PASIRŪPINTI NAUJA DARBUOTOJŲ ATOSTOGŲ TVARKA

Siekiant išvengti ginčų rekomenduotina su kiekvienu darbuotoju pasirašyti dokumentą atspindintį, kiek kalendorinių dienų už atitinkamus laikotarpius yra sukaupta ir kokie darbo dienų skaičiai jas atitinka.

Jei dvišalio dokumento pasirašymas per sudėtingas, gali būti darbdavio paruoštas vienašalis dokumentas įteikiamas darbuotojui nurodant terminą, per kurį yra laukiama grįžtamojo ryšio / klausimų, jei tokių būtų.

Iki 2017-07-01

PERŽIŪRĖTI IR, JEI REIKIA, PARENGTI NAUJĄ NEKONKURAVIMO SUSITARIMO REDAKCIJĄ

Naujasis DK numato naujų įpareigojimų darbdaviui dėl kompensacijos už nekonkuravimą mokėjimo tvarkos ir dydžio.

Nebereiks mokėti kompensacijos už nekonkuravimą darbo santykių metu.

Iki 2017-07-01
Taikoma visoms įmonėms

PARENGTI DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMŲ FIKSAVIMO, TYRIMO IR DARBUOTOJŲ ĮSPĖJIMO TVARKĄ

Naująjame DK iš esmės pakeistas darbo drausmės užtikrinimo reguliavimas.

Nebelieka tokių nuobaudų rūšių kaip pastaba ir papeikimas.

Pažeidimų fiksavimas ir tyrimas yra būtinas norint taikyti drausminę atsakomybę.

Iki 2017-07-01
Taikoma visoms įmonėms

PARENGTI DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO APSKAITOS TAISYKLES

Taisyklės pagal naująjį DK reikalingos:

  • naudojant individualią darbo laiko apskaitą;

  • žymint nukrypimus nuo normalaus darbo laiko (viršvalandžius ir pan.);

  • dirbant suminio darbo laiko režimu ar nenustatytos apimties darbą.

Iki 2017-07-01
Taikoma visoms įmonėms

NUSTATYTI ĮMONĖS VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBES IR JŲ BENDRĄ SKAIČIŲ

Tokie darbuotojai negali viršyti 20% darbuotojų vidutinio skaičiaus.

Iki 2017-07-01
Taikoma visoms įmonėms

NUSTATYTI IR ĮFORMINTI PAGRINDINĘ DARBO SUTARTĮ

Nebelieka galimybės su tuo pačiu darbuotoju sudaryti dvi ar daugiau darbo sutarčių, dėl to būtina nustatyti pagrindinę darbo sutartį ir susitarti dėl papildomų darbo funkcijų.

Iki 2017-07-01

Taikoma įmonėms, kuriose yra asmenų dirbančių pagal kelias darbo sutartis

SUDARYTI DARBO TARYBĄ

Per 6 mėn. nuo DK įsigaliojimo įsakymu turi būti sudaryta darbo rinkimų komisija (sudaryta nuo 3 iki 7 narių), kuri, vadovaujantis naujo DK nuostatomis, išrinks darbo tarybą.

Iki 2018-01-01

Taikoma įmonėms, kuriose vid. darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau

Tuo atveju, jeigu 20-tas darbuotojas yra įdarbinamas po 2017-07-01, darbdavys turi pareigą inicijuoti darbo tarybos rinkimus per 2 savaites nuo tos dienos, kurią darbdavio vid. darbuotojų skaičius pasiekia 20

PATVIRTINTI DARBO APMOKĖJIMO SISTEMĄ

Ši sistema turi būti parengta taip, kad ją taikant būtų išvengta bet kokio diskriminavimo lyties ir kitais pagrindais.

Iki 2017-07-01

Taikoma įmonėms, kuriose vid. darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau

PRIIMTI IR ĮPRASTAIS DARBOVIETĖJE BŪDAIS PASKELBTI LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONES

Jei darbdavys bus patvirtinęs šį dokumentą, tai galimai padės sumažinti ginčų tarp darbuotojo ir darbdavio skaičių, atitinkamai sumažinti darbdavio atlygintiną neturtinę žalą darbuotojui.

Iki 2017-07-01

Taikoma įmonėms, kuriose vid. darbuotojų skaičius yra 50 ir daugiau

PRIIMTI IR ĮPRASTAIS DARBOVIETĖJE BŪDAIS PASKELBTI DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKĄ IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONES

Šis dokumentas turėtų atsakyti darbuotojui į kausimą, kam darbdavys naudoja jo asmens duomenis ir kaip juos saugo.

Iki 2017-07-01

Taikoma įmonėms, kuriose vid. darbuotojų skaičius yra 50 ir daugiau

Naujų DK nuostatų nesilaikymas užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 80 iki 880 eurų.