Naujas darbo kodeksas ir papildomos prievolės darbdaviams


Naujas darbo kodeksas

Nuo 2017 metų liepos įsigaliojo naujas Darbo kodeksas, kuriame įtvirtintas naujas straipsnis: „Darbuotojo asmens duomenų ir jo teisės į privatų gyvenimą apsauga“. Kartu su šiuo straipsniu atsiranda ir papildomos prievolės darbdaviams. EveryLaw supažindina su įtvirtintomis nuostatomis ir naujomis darbdavio prievolėmis.


1. Darbdavys privalo gerbti darbuotojo teisę į privatų gyvenimą, užtikrinti darbuotojo asmens duomenų apsaugą.


2. Darbdaviui draudžiama tvarkyti su darbo reikmėmis nesusijusius (perteklinius) darbuotojo asmens duomenis, taip pat pateikti darbuotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus. Tai reiškia, kad duomenys, kurie darbdaviui nėra būtini (pavyzdžiui teistumo istorija, politinės ar religinės pažiūros ir pan.), negali būti darbdavio tvarkomi – renkami, kaupiami, saugomi ir pan. Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad paprastai asmens duomenų tvarkymo veiksmai yra atliekami auutomatizuotu būdų, o tai reiškia, kad darbdavys turi pareigą registruotis Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ir įgyti duomenų valdytojo teisinį statusą.


3. Darbuotojai turi būti supažindinti su informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka. Tai reiškia, kad darbdavys turi informuoti darbuotoją apie įmonėje egzistuojančią tvarką naudojantis darbdavio suteiktomis darbo informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, taip pat apie tvarką, pagal kurią yra stebimi ir kontroliuojami darbuotojai. Be kita ko, įmonė turi pasirengti taisyklės, kuriose turi būti aiškiai apibrėžta, kas darbuotojams yra leidžiama, o kas draudžiama.


4. Darbdaviui įgyvendinant nuosavybės ar valdymo teises į darbo vietoje naudojamas informacines ir komunikacines technologijas, negali būti pažeidžiamas darbuotojo asmeninio susižinojimo slaptumas. Tai reiškia, kad darbdavys negali kištis į privatų darbuotojo susirašinėjimą vykdomą per suteiktas elektronines darbo priemones. Čia tampa labai svarbios įmonės parengtos elektroninio darbo priemonių naudojimo taisyklės.


5. Vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas darbo vietoje gali būti vykdomas, kai dėl darbo specifikos būtina užtikrinti asmenų, turto ar visuomenės saugumą ir kitais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankami ir (arba) netinkami siekiant išvardytų tikslų, išskyrus atvejus, kai tiesiogiai siekiama kontroliuoti darbo kokybę ir mastą. Apie vaizdo stebėjimą ir garso įrašymą konkrečioje darbovietės vietoje darbdavys turi informuoti vaizdiniu žymeniu matomoje vietoje. Darbdavys apie tokio pobūdžio veiksmų vykdymą turi informuoti Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, taip pat privaloma informuoti ir įmonės darbuotojus.


6. Darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, privalo priimti ir įprastais darbovietėje būdais paskelbti darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką ir jos įgyvendinimo priemones. Tai yra vidinis darbovietės dokumentas, kuriame pateikiama informacija, kokie duomenys ir kokiu būdu yra renkami apie darbuotojus, taip pat kaip ir kokiam terminui jie saugojami, kokias teises turi darbuotojai, kaip šios teisės įgyvendinamos ir panašiai.


Norėdami gauti išsamesnę konsultaciją naujojo Darbo kodekso klausimais, kreipkitės telefonu +370 691 54115 arba rašykite el. paštu sigita@everylaw.lt.