Nauja Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo redakcija


Liepos 16 d. įsigaliojo nauja Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo redakcija. Pateikiame keletą naujovių darbo santykių kontekste:

  • Nuo liepos 16 d. įsigaliojo pakeistas Darbo kodekso 27 straipsnis. Pagal jį, nebelieka pareigos turėti informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos bei darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos;

  • Draudžiama tvarkyti kandidato, pretenduojančio eiti pareigas arba dirbti darbus, ir darbuotojo asmens duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys būtini patikrinti, ar asmuo atitinka įstatymuose ir įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus pareigoms eiti arba darbams dirbti;

  • Siekiant patikrinti kandidato tinkamumą gaunant rekomendaciją, reikalinga gauti išankstinį kandidato sutikimą;

  • Darbdaviai gali rinkti kandidato asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, iš buvusio darbdavio tik prieš tai informavę kandidatą, o iš esamo darbdavio – tik kandidato sutikimu.